Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Sửa ti vi rồi sửa luôn em chủ nhà